top of page

SÄÄNNÖT

 

 

I Nimi kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

 

1§ Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Ratsastajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki Hämeen läänissä. Yhdistyksen toiminta-alue on Etelä-Suomen Urheilun ja Kanta-Hämeen alueet. Yhdistys on perustettu syyskuun 3 päivänä 1986, ja siitä käytetään näissä sännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

 

II Seuran tarkoitus

 

2§ Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi hevosurheilua kuntoilu- tai kilpailutarkoituksessa.

 

III Tarkoituksen toteuttaminen

 

3§ Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen: juniori- ja harrastetoimintaa , koulutustoimintaa , kilpailutoimintaa , valmennus- ja harjoitustoimintaa , tiedotus- ja suhdetoimintaa , muuta samantapaista toimintaa, tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti ratsastuksen kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.

 

4§ Seura on Suomen Ratsastajainliiton SRL:n Etelä-Suomen Ratsastuksen ESRA:n jäsen. Suomen Liikunta ja Urheilun jäsenliittojen jäsenenä seura noudattaa Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun ESLU:n ja jäsenliittonsa sääntöjä ja määräyksiä. Suomen Liikunta ja Urheilusta käytetään näissä säännöissä lyhennystä SLU.

 

IV Seuran jäsenet

 

5§ Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, ESLU:n, SLU:n jäsenliittojen sekä SLU:n sääntöjä ja päätöksiä. Seuran jäseneksi anotaan erikseen kirjallisesti. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

 6§ Jäsen, joka haluaa erota seurasta tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

7§ Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen , toimii seuran sääntöjen vastaisesti , rikkoo lakeja ja esiintyy urheiluhengen vastaisesti , toimii seuran ja SLU:n tai sen jäsenliittojen ja alueiden tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellämainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takasin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

V Liittymis- ja jäsenmaksut

 

8§ Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsen vähintään 20 vuotta tai on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 

9§ Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

 

10§

Kevätkokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat

3. Todetaan a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.

7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.

8. Kokouksen päättäminen.

 

Syyskokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat

3. Todetaan a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi a) toimintasuunnitelma b) talousarvio c) yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.

6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

9. Valitaan jaostojen puheenjohtajat sekä jäsenet näihin toimikuntiin.

10. Valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

12. Valitaan edustajat SLU:n jäsenliittojen ja ESLU:n vuosi- ja muihin kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.

13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat.

14. Kokouksen päättäminen.

 

11 § Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian vuoksi tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

 

12 § Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokuntien, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

13 § Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttäen. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

VII Seuran hallinto

 

14 § Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Varajäsenet valitaan yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Varajäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6. Vastata SLU:n sekä sen jäsenliittojen ja alueiden sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

8. Pitää jäsenluetteloa.

9. Hoitaa seuran taloutta.

10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

15 § Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

16 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien täytyy olla täysi-ikäisiä.

 

VIII Muita määräyksiä

 

17 § Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimintaelimet.

 

18 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

 

19 § Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

 

20 § Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin ratsastustoimintaa edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pääselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.

 

bottom of page